Breakfast Beer Tasting: Sierra Nevada Torpedo

Saturday. Time to chill out and ease into the weekend. With a busy day’s drinking ahead, I need something bold and punchy to get me in the mood. Torpedo is a self-declared “Extra IPA” and having tried it on cask recently; I’ve been waiting to try the bottled version.

Basics: This is a 350ml bottle and is 7.2% by alcohol volume. There’s Pale, and Crystal malt in there, along with Magnum and some Crystal hops. The name refers to their unique Torpedo dry-hopping system which combines Magnum, Crystal, and Citra to deliver 65 IBUs.

It poured clear amber with a generous off-white head. The aroma was strong and gave off malted bread, citrus and floral hops.

Taste: Strong initial flavours of tropical fruit and some light citrus and an unmistakable pine texture. A sweet malt backbone just peeks through to give some balance to the powerful hops and masks the alcohol perfectly.

Finish: Long and lingering dry hop blast.

Conclusion: Plenty of bold flavours here, but carefully balanced to create a very enjoyable and easy drinking strong IPA.

Comments

Anonymous said…
Lek niesie [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie absorbowania podwaliny tluszczowych dziêki ludzki forma ¿ycia. To w ka¿dym calu nieznany farmaceutyk gwoli filipinek, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê a pokonaæ na lepszy pr¹d posi³ków. Panaceum ten pozwala podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do sprawnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o koncentratach. Gór ergo alli Zalecamy tymi¿ dziedzin¹ cenê medykamentów tudzie¿ rzeczywiœcie w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej indywidualnych a dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus solidny natomiast przesy³a [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] leki w przewiewu zaledwie niejakiego dnia od momentu przeprowadzenia twojego zainteresowania. Przed chwil¹ spoœród tamtego uzyskuje wyj¹tkowe [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest do licha i trochê apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do dog³êbnych przystaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie wypróbowanym i natomiast udowodnionym dzia³aniem przypuszczalnie pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek oraz æwiczenie fizyczne w monstrualnym szczeblu decyduj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie przestaje, oraz jajniki ostatecznie obcuj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy niemniej jednak nie konotuje gwoli buzi pieknej zguby natomiast powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Popular posts from this blog

The Kimberley Club

Wyldes Refurbishment

A Night In Rawtenstall