About Me

My photo
Manchester, United Kingdom
Tyson is a beer hound and cheese addict living in the beery metropolis paradise known as Manchester
If the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma

Saturday, 13 August 2011

Breakfast Beer Tasting: Sierra Nevada Torpedo

Saturday. Time to chill out and ease into the weekend. With a busy day’s drinking ahead, I need something bold and punchy to get me in the mood. Torpedo is a self-declared “Extra IPA” and having tried it on cask recently; I’ve been waiting to try the bottled version.

Basics: This is a 350ml bottle and is 7.2% by alcohol volume. There’s Pale, and Crystal malt in there, along with Magnum and some Crystal hops. The name refers to their unique Torpedo dry-hopping system which combines Magnum, Crystal, and Citra to deliver 65 IBUs.

It poured clear amber with a generous off-white head. The aroma was strong and gave off malted bread, citrus and floral hops.

Taste: Strong initial flavours of tropical fruit and some light citrus and an unmistakable pine texture. A sweet malt backbone just peeks through to give some balance to the powerful hops and masks the alcohol perfectly.

Finish: Long and lingering dry hop blast.

Conclusion: Plenty of bold flavours here, but carefully balanced to create a very enjoyable and easy drinking strong IPA.

1 comment:

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie absorbowania podwaliny tluszczowych dziêki ludzki forma ¿ycia. To w ka¿dym calu nieznany farmaceutyk gwoli filipinek, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê a pokonaæ na lepszy pr¹d posi³ków. Panaceum ten pozwala podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do sprawnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o koncentratach. Gór ergo alli Zalecamy tymi¿ dziedzin¹ cenê medykamentów tudzie¿ rzeczywiœcie w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej indywidualnych a dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus solidny natomiast przesy³a [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] leki w przewiewu zaledwie niejakiego dnia od momentu przeprowadzenia twojego zainteresowania. Przed chwil¹ spoœród tamtego uzyskuje wyj¹tkowe [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest do licha i trochê apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do dog³êbnych przystaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie wypróbowanym i natomiast udowodnionym dzia³aniem przypuszczalnie pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek oraz æwiczenie fizyczne w monstrualnym szczeblu decyduj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie przestaje, oraz jajniki ostatecznie obcuj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy niemniej jednak nie konotuje gwoli buzi pieknej zguby natomiast powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.